Oświadczenie

Na dzień 20 i 22 stycznia zgłosiliśmy zgromadzenia publiczne w formie przejazdu taksówkami ulicami Warszawy. Niestety, Pani Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdziła, że przejazd nie może być forma zgromadzenia publicznego i w związku z tym nasze zgłoszenie jest prawnie nieskuteczne. Na nieszczęście dla Pani Prezydent Wojewoda Mazowiecki, który jest organem zwierzchnim, uznał nasze zgłoszenie za skuteczne prawnie, co w związku z brakiem zakazu oznacza, ze mamy prawo do przeprowadzenia zgromadzenia w formie zgłoszonej przez nas.”odpowiadając na Pańskiego maila z dnia 18 stycznia br., wysłanego na adres wojewoda@mazowieckie.pl, uprzejmie informuję, że mimo skutecznego zgłoszenia zgromadzenia ustosunkowanie się organu pierwszej instancji nie przybrało formy decyzji administracyjnej, wobec czego wojewoda nie ma możliwości rozpatrywania odwołania w drugiej instancji”. Niestety Ratusz nie raczył poinformować o tym policji, która zabroniła nam przeprowadzenia zgromadzenie w zgłoszonej formie. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko w Moskwie lub Mińsku. Okazuje się, że w Warszawie też już mamy do czynienia z władzą autorytarną, która wykorzystuję policję do bezprawnego prześladowania obywateli oraz do uniemożliwienia im korzystania z wolności obywatelskich. Przytoczę stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, które jest wiążącą wykładnią prawa obowiązującą w całej Polsce poza Warszawą (Postanowienie nr 367/4/B/2012 z dnia 15 września 2011 roku (Sygn. akt Ts 23/11 )). 27 października 2009 r. Stowarzyszenie zawiadomiło Urząd Miasta Poznania o planowanym na 30 października 2009 r. zgromadzeniu publicznym. Decyzją z 29 października 2009 r. (nr SO.VII/5032-128/09) Prezydent Miasta Poznania zakazał przeprowadzenia zgromadzenia. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał, że planowany przez stowarzyszenie przejazd rowerami uczestników zgromadzenia nie odpowiada istocie zgromadzenia, która w ocenie organu zakłada ruch pieszych. Przejazd rowerowy – wywodził dalej organ administracyjny – powinien zostać zakwalifikowany jako korzystanie z drogi w sposób szczególny (w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) – i dlatego w oparciu o art. 8 ust. 1 prawa o zgromadzeniach należało zakazać zgromadzenia.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z 5 listopada 2009 r. (nr SO.I-1.5030-2/09) nie podzielił argumentacji Prezydenta Miasta Poznania i uchylił jego decyzję, a z uwagi na upływ terminu planowanego zgromadzenia umorzył postępowanie. Orzekające w sprawie sądy administracyjne – zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, jak i Naczelny Sąd Administracyjny wyrokami odpowiednio z 20 listopada 2009 r. (sygn. akt IV SA/Po 888/09) i 6 sierpnia 2010 r. (sygn. akt I OSK 155/10) podtrzymały stanowisko Wojewody Wielkopolskiego.”

Jakim prawem Pani Prezydent uważa, że obowiązujące w Polsce prawo jej nie dotyczy? Czy bezkarność warszawskich urzędników się skończy? Wierzę, że tak. Jeśli zamysłem władz Warszawy było podburzenie kolejnej grupy społecznej przeciwko rządom PO, to się im udało.

Z góry przepraszam mieszkańców Warszawy za utrudnienia, które w niedalekiej przyszłości będą miały miejsce na warszawskich drogach, ale nie pozwolimy na to, żeby Warszawa była udzielnym księstwem urzędników mających za nic prawo, twierdzących, że orzecznictwo NSA i Trybunału Konstytucyjnego jest nieważne. Ukrywających dokumenty Wojewody, które są dla nich niekorzystne.

Wszystkich taksówkarzy przepraszam za to, że w dniu wczorajszym nie zaplanowałem alternatywnej formy protestu. Do końca wierzyłem, że prawo zwycięży. Niestety Pani Prezydent uważa, że stoi ponad prawem.

Poniżej zamieszczam odnośniki do wyroków WSA, NSA oraz Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/992FB56439

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/85F36EA2D7otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otk/2011/Ts023r11.doc

Przewodniczący ZZT „Warszawski Taksówkarz”

Jarosław Iglikowsk