Statut

STATUT

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TAKSÓWKARZY ”WARSZAWSKI TAKSÓWKARZ”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1.

1. Związek Zawodowy Taksówkarzy „Warszawski Taksówkarz”, zwany dalej ZZT „Warszawski Taksówkarz”, jest związkiem zawodowym zrzeszającym licencjonowanych taksówkarzy Miasta Stołecznego Warszawy.

2. ZZT „Warszawski Taksówkarz” w zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentuje wszystkich licencjonowanych taksówkarzy m. st. Warszawy oraz ich rodziny.

Art. 2.

1. Terenem działania ZZT „Warszawski Taksówkarz” jest obszar m. st. Warszawy, przy czym ZZT „Warszawski Taksówkarz” w obronie praw i interesów licencjonowanych taksówkarzy m. st. Warszawy może podejmować działania wobec pracodawców oraz organów i instytucji mających siedzibę poza obszarem m. st. Warszawy oraz Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą ZZT „Warszawski Taksówkarz” jest miasto Warszawa.

Art. 3.

1. ZZT „Warszawski Taksówkarz” posiada osobowość prawną.

2. ZZT „Warszawski Taksówkarz” może przystępować do krajowych oraz międzynarodowych organizacji związków zawodowych reprezentujących organizacje członkowskie i interesy członków tych organizacji wobec instytucji i organów Unii Europejskiej oraz innych podmiotów międzynarodowych.

Art. 4.

1. Oznaką zewnętrzną ZZT „Warszawski Taksówkarz” jest znak ZZT „Warszawski Taksówkarz”.

2. Znak ZZT „Warszawski Taksówkarz” podlega ochronie prawnej.

Rozdział II

Cel i zadania ZZT „Warszawski Taksówkarz”

Art. 5.

1. Celem ZZT „Warszawski Taksówkarz” jest dążenie do zapewnienia godnych warunków życia i pracy w demokratycznym państwie prawa licencjonowanym taksówkarzom m. st. Warszawy.

2. Zadaniami ZZT „Warszawski Taksówkarz” są w szczególności:

1) obrona praw i godności, a także interesów zawodowych i socjalnych licencjonowanych taksówkarzy m. st. Warszawy,

2) ochrona praw i wolności związkowych,

3) oddziaływanie na politykę społeczną i gospodarczą m. st. Warszawy oraz państwa, zgodnie z interesami licencjonowanych taksówkarzy warszawskich,

4) kreowanie aktywności społecznej oraz kształtowanie etyki zawodowej taksówkarzy.

Art. 6.

1. Cel i zadania ZZT „Warszawski Taksówkarz” realizowane są, na zasadach określonych przepisami prawa, między innymi przez:

1) prezentowanie stanowisk wobec organów państwowych i samorządowych, pracodawców i ich organizacji, a także organizacji politycznych, społecznych i zawodowych,

2) prowadzenie dialogu społecznego, w szczególności kształtowanie, zawieranie i realizację układów zbiorowych pracy, porozumień społecznych oraz umów o współpracy z organizacjami biorącymi udział w życiu publicznym,

3) podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia i przestrzegania prawa, w szczególności Ustawy o Transporcie Drogowym,

4) opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych,

5) przeciwdziałanie pauperyzacji środowiska taksówkarzy i jej skutkom,

6) publiczne propagowanie i promowanie celu i zadań ZZT „Warszawski Taksówkarz”, programu ZZT „Warszawski Taksówkarz”, uchwał i stanowisk ZZT „Warszawski Taksówkarz” oraz przyjętego sposobu ich realizacji, a także pracy i dorobku ZZT „Warszawski Taksówkarz”, jego organów, struktur i działaczy,

7) organizowanie, również wspólnie z innymi organizacjami, kampanii medialnych, także dla zwrócenia uwagi publicznej na określone zdarzenia lub problemy społeczne,

8) prowadzenie, organizowanie, wspieranie działalności badawczej oraz szkoleniowej,

9) prowadzenie, organizowanie, wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, ochrony zdrowia, wypoczynku, turystyki i rekreacji.

2. ZZT „Warszawski Taksówkarz” może prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność dochodową inną niż gospodarcza.

Art. 7.

1. W obronie praw taksówkarzy ZZT „Warszawski Taksówkarz” może wszczynać i prowadzić spory zbiorowe, organizować strajki lub inne formy protestu.

2. ZZT „Warszawski Taksówkarz” tworzy Fundusz Strajkowy ZZT „Warszawski Taksówkarz”, gromadzony na odrębnym rachunku bankowym.

Rozdział III

Organy ZZT „Warszawski Taksówkarz”

Art. 8.

1. Organami ZZT „Warszawski Taksówkarz” są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada,

3) Prezydium,

4) Komisja Rewizyjna.

2. Organy ZZT „Warszawski Taksówkarz” działają kolegialnie i są odpowiedzialne za realizację celów i zadań ZZT „Warszawski Taksówkarz” zgodnie ze swymi kompetencjami.

3. Kadencja organów ZZT „Warszawski Taksówkarz” trwa cztery lata.

Art. 9.

1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej organy ZZT „Warszawski Taksówkarz” mogą podejmować uchwały, o ile w głosowaniu bierze udział więcej niż połowa uprawnionych.

2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, organy ZZT „Warszawski Taksówkarz” podejmują uchwały zwykłą większością głosów.

Art. 10.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem stanowiącym ZZT „Warszawski Taksówkarz”, do kompetencji którego należy w szczególności:

1) uchwalanie Statutu ZZT „Warszawski Taksówkarz” i zmian w Statucie ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

2) określanie programu ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

3) wybór i odwoływanie przewodniczącego ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

4) wybór i odwoływanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalanie regulaminu wyborczego dla wyborów, o których mowa w pkt. 3 i 4,

6) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji oraz udzielanie absolutorium Prezydium.

Art. 11.

1. Rada w okresach między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia, jest naczelnym organem stanowiącym ZZT „Warszawski Taksówkarz”, do kompetencji którego należy w szczególności:

1) określanie głównych kierunków działania ZZT „Warszawski Taksówkarz” w okresie kadencji,

2) uchwalanie planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność statutową oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,

3) określanie wysokości oraz trybu opłacania składki członkowskiej na rzecz ZZT „Warszawski Taksówkarz” opłacanej przez członków ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia z upływem kadencji,

5) zwoływanie, z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezydium albo Komisji Rewizyjnej, większością co najmniej 2/3 głosów, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

6) wybór przewodniczącego ZZT „Warszawski Taksówkarz” w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu, a także określanie liczby wiceprzewodniczących ZZT „Warszawski Taksówkarz” oraz ich wybór i odwoływanie,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia ZZT „Warszawski Taksówkarz” do krajowych lub międzynarodowych zrzeszeń związkowych albo innych organizacji oraz wystąpienia ZZT „Warszawski Taksówkarz” z tych zrzeszeń albo organizacji,

8) określanie zasad tworzenia Funduszu Strajkowego ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

9) dokonywanie wykładni Statutu,

10) określanie, w drodze regulaminu, szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących nabywania i utraty członkostwa w ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

11) nadzór nad działalnością Prezydium, a także współpraca z Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i zaleceń,

14) uchwalanie regulaminu pracy Rady,

2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

Art. 12.

1. Prezydium jest organem stanowiącym i wykonawczym ZZT „Warszawski Taksówkarz”, do kompetencji którego należy podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji innego organu ZZT „Warszawski Taksówkarz”, a w szczególności:

1) przyjmowanie stanowisk w sprawach związanych z celem i zadaniami ZZT „Warszawski Taksówkarz” ,

2) podejmowanie decyzji w sprawach sporów zbiorowych, strajków i innych form protestu,

3) zwoływanie posiedzeń Rady,

4) podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ZZT „Warszawski Taksówkarz” z innymi organizacjami,

5) uchwalanie projektów planów przychodów i preliminarzy wydatków,

6) ocena realizacji preliminarzy wydatków oraz przyjmowanie projektów sprawozdań z ich realizacji i przedkładanie ich Radzie,

7) określanie wysokości oraz sposobu opłacania składki wspierającej ZZT „Warszawski Taksówkarz”, a także podejmowanie decyzji:

a) o wydatkach nie uwzględnionych w preliminarzu wydatków, do wysokości nie przekraczającej 10% łącznej kwoty wydatków określonej tym preliminarzem,

b) w sprawach przekraczających zakres zarządu zwykłego nad majątkiem ZZT „Warszawski Taksówkarz”, jako odrębnej jednostki organizacyjnej,

c) w sprawach dotyczących wykonywania praw z akcji i udziałów będących w posiadaniu ZZT „Warszawski Taksówkarz” oraz praw ZZT „Warszawski Taksówkarz” wobec innych podmiotów zależnych od ZZT „Warszawski Taksówkarz”, w tym fundacji ustanowionych przez ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

8) podejmowanie decyzji o wykorzystaniu środków zgromadzonych w Funduszu Strajkowym ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

9) powoływanie i likwidowanie komisji i zespołów problemowych oraz powoływanie i odwoływanie ich przewodniczących,

10) określanie zasad prowadzenia przez ZZT „Warszawski Taksówkarz” działalności gospodarczej, w tym przedmiotu tej działalności zgodnie z aktualną klasyfikacją PKD oraz terminu jej rozpoczęcia i zakończenia, a także działalności dochodowej innej niż gospodarcza, wraz z określaniem zasad i trybu wewnętrznego nadzoru nad każdą z tych działalności,

11) ocena, nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdań z działalności dochodowej prowadzonej przez ZZT „Warszawski Taksówkarz”, jako odrębna jednostka organizacyjna i wyniku finansowego tej działalności oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych ZZT „Warszawski Taksówkarz”, jako odrębnej jednostki organizacyjnej,

12) powoływanie i likwidowanie oraz określanie zasad organizacji i funkcjonowania agend, biur, placówek naukowo-szkoleniowych lub badawczych i innych jednostek organizacyjnych ZZT „Warszawski Taksówkarz”, a także ustalanie, które z jednostek organizacyjnych ZZT „Warszawski Taksówkarz” zatrudniają pracowników – są pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy,

13) powoływanie i odwoływanie, na wniosek przewodniczącego ZZT „Warszawski Taksówkarz”, kierowników jednostek, o których mowa w pkt. 12, oraz – w razie potrzeby – zastępców kierowników i głównych księgowych w tych jednostkach,

14) współpraca z Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i zaleceń,

15) określanie kompetencji kierownictwa ZZT „Warszawski Taksówkarz”, w skład którego wchodzą przewodniczący ZZT „Warszawski Taksówkarz” i wiceprzewodniczący ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

16) określanie zasad wynagradzania przewodniczącego ZZT „Warszawski Taksówkarz” i wiceprzewodniczących ZZT „Warszawski Taksówkarz”, jeżeli pełnienie tej funkcji związane jest z zatrudnieniem w ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

17) uchwalanie regulaminu pracy Prezydium, określającego również uprawnienia i obowiązki jego członków,

2. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż co dwa miesiące.

Art. 13.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym ZZT „Warszawski Taksówkarz” podległym wyłącznie Kongresowi. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrola merytorycznej, finansowej, gospodarczej i majątkowej działalności ZZT „Warszawski Taksówkarz”, jego organów, komisji i zespołów, agend, biur, placówek naukowo-szkoleniowych i badawczych oraz innych jednostek organizacyjnych ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

2) dokonywanie oceny działalności Rady, Prezydium, przewodniczącego ZZT „Warszawski Taksówkarz”, wiceprzewodniczących ZZT „Warszawski Taksówkarz” oraz przedstawianie wniosków i uwag z tej oceny do rozpatrzenia właściwemu organowi,

3) kontrola przestrzegania postanowień Statutu oraz realizacji uchwał i decyzji organów ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

4) opiniowanie wyniku finansowego działalności dochodowej prowadzonej przez ZZT „Warszawski Taksówkarz” oraz projektów: planów przychodów i preliminarzy wydatków, sprawozdań z ich realizacji, sprawozdań z działalności dochodowej prowadzonej przez ZZT „Warszawski Taksówkarz”, sprawozdań finansowych ZZT „Warszawski Taksówkarz” jako odrębnej jednostki organizacyjnej,

5) wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu,

6) określanie liczby i wybór wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej,

7) uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady i Prezydium.

4. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

Art. 17.

1. Do reprezentowania ZZT „Warszawski Taksówkarz” upoważnieni są:

1) przewodniczący ZZT „Warszawski Taksówkarz” lub wiceprzewodniczący ZZT „Warszawski Taksówkarz”;

2) inne osoby, w granicach określonych upoważnieniem udzielonym przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego ZZT „Warszawski Taksówkarz”.

2. Osoby mogące zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu ZZT „Warszawski Taksówkarz” upoważnia do takiego działania Prezydium.

3. Zaciągnięcie zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, wymaga łącznego działania co najmniej dwóch osób, w tym przewodniczącego ZZT „Warszawski Taksówkarz” lub wiceprzewodniczącego ZZT „Warszawski Taksówkarz”.

4. Przewodniczący ZZT „Warszawski Taksówkarz” lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący ZZT „Warszawski Taksówkarz” pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy dla pracowników ZZT „Warszawski Taksówkarz”.

Rozdział IV

Tryb wyboru i odwołania członków organów ZZT „Warszawski Taksówkarz”

Art. 18.

1. Członkowie organów ZZT „Warszawski Taksówkarz” pochodzą z wyboru.

2. Wybory członków organów ZZT „Warszawski Taksówkarz” są tajne.

3. Wybory członków organów ZZT „Warszawski Taksówkarz” odbywają się przy zachowaniu zasady nieograniczonej liczby kandydatów i są skuteczne, jeżeli kandydat uzyska bezwzględną większość ważnych głosów, a w głosowaniu bierze udział co najmniej połowa uprawnionych.

4. Członkowie organów ZZT „Warszawski Taksówkarz” pełnią osobiście swoją funkcję w tych organach.

Art. 19.

1. Delegatem na Walne Zgromadzenie może być każdy członek ZZT „Warszawski Taksówkarz”, który jest członkiem ZZT „Warszawski Taksówkarz” co najmniej 6 miesięcy i regularnie opłaca składki członkowskie,

2. W skład Rady wchodzą członkowie Prezydium oraz członkowie Rady wybrani przez Walne Zgromadzenie,

3. W skład Prezydium wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Komisji Rewizyjnej wybrani przez Walne Zgromadzenia,

5. Wybory członków Prezydium i Rady oraz członków Komisji Rewizyjnej odbywają się na początku obrad Walnego Zgromadzenia ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

Art. 20.

1. Funkcji przewodniczącego ZZT „Warszawski Taksówkarz”, wiceprzewodniczącego ZZT „Warszawski Taksówkarz” oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie można pełnić równocześnie z funkcją kierowniczą w organie administracji państwowej lub samorządowej.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organów w utworzonych przez ZZT „Warszawski Taksówkarz”, podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

Art. 21.

1. Członek organu ZZT „Warszawski Taksówkarz”, może być odwołany przed upływem kadencji.

2. Odwołanie członka organu ZZT „Warszawski Taksówkarz”, może nastąpić wyłącznie w głosowaniu tajnym, po uprzednim umożliwieniu wysłuchania zainteresowanego.

3. Członka organu ZZT „Warszawski Taksówkarz”, odwołuje się w trybie właściwym dla jego wyboru.

Art. 22.

1. Mandat członka organu ZZT „Warszawski Taksówkarz”, wygasa przed upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadkach:

1) śmierci,

2) rezygnacji,

3) odwołania,

4) utraty praw publicznych,

5) ograniczenia zdolności do czynności prawnych,

6) zmiany zatrudnienia, jeśli ma to wpływ na piastowanie mandatu,

7) wystąpienia lub skreślenia z ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-7, wybory uzupełniające przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 1 pkt 6 i art. 13 ust. 1 pkt 5, w trybie właściwym dla obsadzenia mandatu, który wygasł.

Rozdział V

Majątek ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

Art. 23.

1. Majątek ZZT „Warszawski Taksówkarz”, mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, prawa, środki pieniężne i papiery wartościowe.

2. Dochody ZZT „Warszawski Taksówkarz”, mogą pochodzić:

1) ze składek członkowskich opłacanych przez członków ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

2) z darowizn, zapisów i dotacji oraz składek wspierających,

3) z działalności gospodarczej oraz działalności dochodowej innej niż gospodarcza.

3. Składki, o których mowa w ust 2 pkt. 1 i 2, wpłacone na rzecz ZZT „Warszawski Taksówkarz”, nie podlegają zwrotowi.

4. Wysokość i tryb opłacania składki członkowskiej określa Rada,

5. Przyjęcie przez ZZT „Warszawski Taksówkarz”, dotacji, darowizny lub zapisu nie może by

uzależnione od warunków sprzecznych z celem lub zadaniami ZZT „Warszawski Taksówkarz”.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

Art. 24.

1. Rozwiązanie ZZT „Warszawski Taksówkarz”, może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.

2. Czynności związanych z likwidacją majątku ZZT „Warszawski Taksówkarz”,

dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenia.

3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 2, sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie.